Strajk generalny na Śląsku ? referendum – Śląsk pokazuje drogę

| 1 grudnia 2012
14.11.12 Katowice

14.11.12 Katowice

21 listopada w śląskich zakładach pracy rozpoczęło się przeprowadzanie referendów w sprawie przystąpienia do generalnego strajku solidarnościowego.

Akcje tę ogłosił Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w skład którego weszli reprezentanci czterech największych central związkowych: Solidarności, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpnia 80. MKPS został powołany do życia 23 października, a cel jaki sobie postawił, to ochrona  mieszkańców woj. śląskiego przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy.

Strajk, którego dotyczą referenda, ma formalnie mieć charakter solidarnościowy, popierający żądania  pracowników sądownictwa, jednak Komitet wysunął pięć szerszych  postulatów, których spełnienia oczekuje od strony rządowej:

– stworzenie systemu osłonowego dla pracowników przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu;

– wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych, które dotknie wprowa- dzenie od początku przyszłego roku pakietu klimatyczno-energetycznego;

– wprowadzenie rozwiązań prawnych ograniczających umowy śmieciowe;

– likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i powrotu do systemu opieki zdrowotnej z kasami chorych [jedyny postulat, który jest problematyczny, bo kasy chorych nie funkcjonowały lepiej niż NFZ ? lepiej byłoby żądać bezpośredniej odpowiedzialności państwa i dodatkowych środków na opiekę zdrowotną];

– utrzymania przepisów dotyczących emerytur pomostowych dla pracowników pracujących w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.

 

Ruszyły referenda

21 listopada ruszyły referenda w hutnictwie i przemyśle metalowym. Już znane są pierwsze wyniki. Większość pracowników Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy opowiedziała się za przeprowadzeniem generalnego strajku solidarnościowego. W głosowaniu wzięło udział 79 proc. Załogi, z tego 83,5 proc. głosujących poparło akcję strajkową. W referendum w spółkach Grupy Kapitałowej Huta Pokój SA wzięło udział 57,5 proc. zatrudnionych z tego 96,9 poparło strajk. Głosowanie odbyło się także w m.in. w Hucie Buczek w Sosnowcu. Od 26 listopada do głosowań przystąpili pracownicy pozostałych zakładów hutniczych w regionie, w sumie 22 zakłady. Głosują też śląscy kolejarze. Pracownicy tej branży, oprócz głosowania w sprawie strajku generalnego w regionie, podejmą też decyzję w sprawie przeprowadzenia ogólnopolskiego strajku na kolei w obronie świadczeń przejazdowych (patrz s.9).

W grudniu i w styczniu w sprawie strajku wypowiedzą się pracownicy kolejnych branż, m.in. motoryzacji, zbrojeniówki, górnictwa, energetyki

czy służby zdrowia.
Pierwszy strajk generalny od 32 lat

Najbardziej prawdopodobny termin 4-godzinnego strajku generalnego w regionie śląsko-dąbrowskim to luty 2013 roku.  Będzie to pierwszy strajk generalny w regionie od 32 lat.

Ważne jest, by związkowcy uczestniczyli aktywnie w kampanii referendalnej ? np. organizując wiece i spotkania oraz rozdając ulotki. Jeśli nie jesteś pracownikiem, a np. studentem, możesz też pomóc w kampanii zgłaszając się do siedzib związkowych w mieście lub związkowców w zakładach y.

Współpraca związkowa wokół śląskiego strajku generalnego jest wspaniałym krokiem naprzód dla całego ruchu pracowniczego. Naciskajmy na związkowych liderów w innych regionach, by poszli śladem Śląska.

 

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - grudzień 2012

Comments are closed.