Studenci antyfaszyści

| 1 grudnia 2017

28 listopada grupa studentów i studentek Uniwersytetu Warszaw-skiego postanowiła powołać do życia Studencki Komitet Antyfaszy-stowski. Inicjatywa ta wiąże się z zaniepokojeniem wzrostem aktyw-ności organizacji faszystowskich, które, korzystając z przychylności pisowskiego rządu, coraz śmielej podnoszą głowy, tak na UW, jak i na innych polskich uczelniach.

W liście otwartym do rektora UW członkowie komitetu napisali:

?Niniejszym informujemy, że powo-łujemy do życia Studencki Komitet Antyfaszystowski, który obiera sobie za cel praktykę oporu wobec faszyzmu, rasizmu, homofobii oraz sytuacji zagrażających komfortowi nauki stud-entek i studentów. Zgodnym wielo- głosem twierdzimy, że: uniwersytet nie jest miejscem, które powinno pozwalać na dystrybucję faszystowskiej propa-gandy; nie jest też miejscem, które powinno udostępniać przestrzeń osobom powiązanym z ruchami faszystowskimi…?. 

Cieszy, że 29 listopada na Uniwer-sytecie Gdańskim również został powołany Studencki Komitet Anty-faszystowski.

Inicjatywa ta powinna spotkać się z poparciem nie tylko szeroko rozu-mianej lewicy, ale również wszystkich przyzwoitych ludzi, którym nie jest obojętna sprawa ludzkiej wolności.

Należy tu przypomnieć o tym, co miało miejsce, gdy już raz faszyści zdobyli wpływy na polskich uczelniach: o koszmarze getta ławkowego, o szykanach, pobiciach a nawet morder-stwach studentów pochodzenia żydow- skiego i solidaryzujących się z nimi nie-żydowskich studentów i pracowników naukowych.

Wszystko to miało miejsce w latach 30-tych XX wieku – w okresie poprze- dzającym Holocaust. Należy oczeki-wać, że studenci innych uczelni pójdą w ślady swych kolegów i koleżanek z UW i UG. Nigdy więcej faszyzmu – ani na uczelniach, ani nigdzie indziej!

Michał Wysocki

Category: Gazeta - grudzień 2017, Gazeta - grudzień 2017 - cd., Gazeta - lipiec-sierpień 2017

Comments are closed.